جلسه چهارماثرات نسبیتی Lecture Four: Relativistic Effects

✓ کاربرد معادلات تبدیلات لورنتس

✓ بررسی معادلات تبدیلات لورنتس در مورد فضا، زمان و فضازمان

✓ یکسان سازی واحدها برای تمام ناظران

✓ اصل لیست اکشن (اصل کمترین عمل)

✓ حساب دیفرانسیل و انتگرال تغییرات

✓ مشکل مرز ارزش (مقدار)

✓ کُند شدن زمان برای فرد در حال حرکت

✓ توقف زمان برای جسمی که با سرعت نور حرکت می کند

✓ کوتاه شدن طول جسم در امتداد حرکت

✓ نسبی بودن حرکت برای ناظرین متفاوت

✓ معمای دوقلوها

✓ Application of the Lorentz transformation equations

✓ Studying the Lorentz transformation equations about space, time and space-time

✓ Identicalization of units for all observers

 Principle of Least Action ✓

✓ Calculus of Variations

✓ Boundary-value Problem

✓ Time becomes slow for a moving person

✓ Time stops for an object moving at the speed of light

✓ Length of an object becomes shorter along its path

✓ Relativity of motion for different observers

✓ The twin paradox