جلسه بیستمتوابع پتانسیل ویژه Lecture Twenty: Scattering states
✓ دانسیته احتمالات

✓ Conservation of probability density

✓ معادله پیوستگی جرم در مکانیک سیالات

✓ بررسی معادله حرکت یک ذره که در ابتدا دارای V=0 و سپس در نقطه ای به سطح V>0 می رود. در دو حالت:

a : انرژی ذره کمتر از سطح انرژی V=a

b: انرژی ذره بیشتر از سطح انرژی V=a

✓ توابع پتانسیل ویژه

✓ پنج حالت توابع پتانسیل (حالت های توابع پتانسیل ویژه)

 step function :a

 E>V :a-1

 E<V : a-2

b: تراز انرژی بالاتر از V0← در هر دو حالت E>V

c: چاه پتانسیل با عمق مشخص ← E>V

d: عمق چاه پتانسیل ←∞ عرض ←0

e: توابع پتانسیل ویژه دلتا فانکشن

Density of probabilities ✓

Conservation of probability density ✓

The mass conservation equation in fluid mechanics ✓

✓ Investigating the motion equation of a particle, which initially has V = 0, then goes to a point at the level V> 0. In two modes:

a: Particle energy less than energy level V = a

b: The energy of the particle is greater than the energy level V = a

Special potential functions ✓

✓ Five types of potential function:

a: step function

a-1: E> V

a-2: E <V

b: The energy level is higher than V0 → in both modes E> V

c: Potential well with specified depth → E> V

d: Potential Well Depth → ∞ Width → 0

e: Potential ∆- function