جلسه هشتمدوشاخگی در سیکل های حدی Lecture Eight: Limit cycle Bifurcations

✓ تولد و مرگ سیکل های حدی

✓ دوشاخگی های هوف

✓ دوشاخگی های با پریود بی نهایت

✓ دوشاخگی هوموکلینک

✓ دوشاخگی های “سدل نود” در سیکل های حدی

✓ Birth and death of the limit cycles

✓ Hoff Bifurcations

✓ Infinite period Bifurcations

✓ Homo-clinic bifurcation

✓ Saddle-Node bifurcation of limit cycles