• بهارانه
 • پکیج نسبیت
 • نسبیت به زبان ساده
 • نسبیت خاص
 • نسبیت عام
 • پکیج کوانتوم
 • کوانتوم 1
 • کوانتوم 2
 • کوانتوم 3
 • پکیج آشوب
 • آشوب 1
 • آشوب 2
 • آشوب 3
 • پکیج ریاضی 1
 • جبر خطی
 • مکانیک کلاسیک
 • پکیج ریاضی 2
 • کیهان شناسی
 • تئوری میدانهای کوانتومی
علم به زبان ساده … و متفاوت

 

علم به زبان ساده … و متفاوت

 


مطالعه طبیعت و جهان فیزیکی که براساس تنها یک قانون، واقعیت فیزیکی می یابد: از یک‌ هسته اولیه پدید می آید، در قالب «فرآیند پدیدآیی» (emergence) رشد می کند و در مراحلی مهم و بحرانی، ساختارها و رفتارهای جدید کسب می کند. بیان ریاضی این پروسه، معادله ای را به دست می دهد که هم خود پروسه و هم حالات (states) پدید آمده در هر مقطع را توصیف می کند …

ادامه مطلب

 


The study of the physical universe and its entities within a single and general framework.

The main mathematical tools of this study are Riemann Zeta Function, Monster group, Random matrices, Chaos theory, and Clifford Algebra. …

read more
 • تجربه همراهی 1
 • تجربه همراهی 2
 • تجربه همراهی 3
 • تجربه همراهی 4
 • تجربه همراهی 5
 • تجربه همراهی 6
 • تجربه همراهی 7
 • تجربه همراهی 8
 • تجربه همراهی 9
 • تجربه همراهی 10
 • تجربه همراهی 11
 • تجربه همراهی 12
 • تجربه همراهی 13
 • تجربه همراهی 14
 • تجربه همراهی 15
 • تجربه همراهی 16
 • تجربه همراهی 17
 • تجربه همراهی 18
 • تجربه همراهی 19
 • تجربه همراهی 20
 • تجربه همراهی 21
 • تجربه همراهی 22
 • تجربه همراهی 23
 • تجربه همراهی 24
 • تجربه همراهی 25
 • تجربه همراهی 26
 • تجربه همراهی 27
 • تجربه همراهی 28
 • تجربه همراهی 29
 • تجربه همراهی 30
 • تجربه همراهی 31
 • تجربه همراهی 32