جلسه‌ی چهارمیک مساله و سه نگاه Lecture Four: Three Approaches to a single problem 

✓ روش اول (ستونی)

✓ روش دوم روی محور مختصات (خطی)

✓ روش سوم به روش ماتریس

✓ هایپرپلین (ابر صفحه)

✓ تعریف جدید جبر خطی

✓ ماتریس صفر و کاربرد آن

✓ ماتریس واحد

✓ First method (column)

✓ The second method on the coordinate axis (linear)

✓ Third method by matrix method

✓ Hyper-plane

✓ New definition of linear algebra

✓ Zero Matrix and its application

✓ Identity Matrix