جلسه چهارمضرایب لاگرانژ Lecture Four: Constraints & Lagrange Multipliers

✓ بررسی معادله حرکت سیستم ها با دو جسم

✓ بررسی قرقره با دو وزنه و معادله لاگرانژی آن

✓ فاکتورهای مهمی که در معادله لاگرانژی سیستم های با دو جسم باید در نظر گرفت

✓ معادله لاگرانژی برای آونگ مرکب

✓ ضریب لاگرانژ

✓ معادله اویلرلاگرانژ برای سیستم هایconservative و سیستم های non- conservative و سیستم های دارای اصطکاک

✓ اثبات معادلات لاگرانژی به روش ریاضی که تاکنون با استفاده از استدلال های فیزیکی بدست آوردیم

✓ علت استفاده از g(x)=0 در معادله

✓ بدست آوردن معادله اویلرلاگرانژ براساس اصل “کمترین عمل/کنش”

✓ The equation of motion of systems with 2-body problem

✓ Examining the reel with two weights and its Lagrangian equation

✓ Important factors that should be taken into account in the Lagrangian equation of 2-body problem

✓ Lagrange equation for compound pendulum

✓ Lagrange Multipliers

✓ Euler-Lagrange equation for conservative systems and non-conservative systems and friction systems

✓ Proof of the Lagrangian equations by mathematical method so far obtained using physical arguments.

✓ The reason for using g(x) = 0 in the equation

✓ Obtaining the Euler-Lagrange equation based on the Principle of least action