جلسه‌ی ششمماتریس های تبدیل Lecture Six: Transformation Matrices

✓ تبدیل خطی

✓ تعریف Affine grade در دایره

✓ روش های پارامتری کردن

✓ Linear transformation

✓ Affine grade definition in the circle

✓ Parameterization methods