شرایط و ضوابط عضویت در آکادمی ناصری

- قول می دهم رمز عبور خود را در اختیار دیگران قرار ندهم.

- تمامی حقوق مطالب این سایت اعم از فیلم ها، متن ها، مطالب، عکس ها، نمودارها و ... متعلق به آکادمی ناصری است. قول می دهم که این مطالب و فیلم ها را در اختیار دیگران قرار ندهم.
 
- قول می دهم از آموزش های آکادمی در جهت اهداف بشردوستانه و سازنده استفاده نمایم و از استفاده از آنها در جهت اهداف مخرب پرهیز نمایم.

- در صورت تخلف از موارد فوق، آکادمی این حق را برای خود محفوظ دارد که شخص متخلف را مورد پیگرد قانونی قراردهد و ضرر و زیان وارد شده به آکادمی را از طریق قانونی مطالبه نماید و آکادمی ناصری هیچ مسئولیتی در قبال شخص متخلف و تخلفاتش نمی پذیرد. همچنین حساب کاربری شخص متخلف برای همیشه در سایت آکادمی بسته خواهد شد.