مطالعه طبیعت و جهان فیزیکی که براساس تنها یک قانون، واقعیت فیزیکی می‌یابد: از یک‌ هسته اولیه پدید می‌آید، در قالب «فرآیند پدیدآیی» (emergence) رشد می‌کند و در مراحلی مهم و بحرانی، ساختارها و رفتارهای جدید کسب می‌کند. بیان ریاضی این پروسه، معادله‌ای را به دست می‌دهد که هم خود پروسه و هم حالات (states) پدید آمده در هر مقطع را توصیف می‌کند.

در چارچوب فیزیکی این مدل، مفاهیم کوانتومی و نسبیتی نهادینه هستند و هر موجودی در ‘زمینه’ (context) ای که در آن قرار دارد، و برحسب روابطش با دیگر موجودات توصیف می‌گردد.

 

ابزار ریاضی اصلی این مطالعه عبارتند از: تابع زیتای ریمان (Riemann Zeta Function)، گروه مانستر(Monster group)، ماتریس‌های راندوم (Random matrices)، تئوری آشوب (Chaos theory) و جبر کلیفوردی (Clifford Algebra).  بعلاوه، Principle of Least Action ، تقارن و شکست ناگهانی تقارن (spontaneous symmetry breaking) و Equilibrium State of Maximum Entropy نقش مهمی در فرمالیسم و فیزیک این مطالعه دارند.

با تعمیم این مدل به موجودات زنده، چارچوب «بیولوژی پدیدآیی» شکل می‌گیرد که سلامتی و علت بیمارى را بر مبنای کیفیت روابط یک موجود در زمینه‌اش (context) توصیف می‌کند و سیستمی درمانی با عنوان «پزشکی پدیدآیی» ارائه می‌گردد.

در این مدل نشان داده مى‌شود که فرآیند رشد و پدیدآیی کاملا غیرخطى است و ساختار و رفتار هر موجود در حین رشد مى‌تواند بسته به مقدار یک «پارامتر کنترل» بین ساختار و رفتارهای منظم، پریودی و آشوبناک تغییر کند.