جلسه هفتمزبان ریاضی نسبیت عام (2)  (2 ) Lecture Seven: Mathematical language of General relativity

Tensor 

✓ تعریف تانسور و کاربرد آن

✓ تبدیل محور مختصات

✓ ماتریس جیکوبی و نقش آن در تبدیل ناظرها

✓ Definition of tensor and its application

✓ Coordinates Transformation

✓ Jacobian matrix and its role in transforming the observers