جلسه اولآشنایی Lecture One: Introduction

✓ مقدمه

✓ مرور دو جلسه آخر تئوری نسبیت خاص

✓ زندگینامه اینشتین

✓ رقابت گروه کلاین و اینشتین

✓ کشفیات بنیادی بشر از بدو خلقت

✓ کلیات تئوری نسبیت عام به زبان ساده

✓ جاذبه کوانتومی

✓ Introduction

✓ Review of the last two sessions of the theory of special relativity

✓ Biography Einstein

✓ Klein & Einstein Group Competition

✓ Human fundamental discoveries since creation

✓ General interpretation of General Theory of Relativity

✓ Quantum gravity