جلسه چهاردهمزبان ریاضی نسبیت عام (9)

معادلات میدان اینشتین

(Lecture Fourteen: Mathematical language of General relativity (9

Einstein Field Equations

✓ هندسه شبه ریمانی

✓ متریک مینکوفسکی و شبه مینکوفسکی

✓ از تئوری نیوتن تا نسبیت خاص و عام

✓ مشتق کوواریانت تانسور ریچی

✓ قوانین محافظت کننده تانسور ریچی

✓ میدان گرانش ضعیف و حرکت در سرعت های پایین

✓ معادلات میدان اینشتین در خلاء

✓ تانسور اینشتین، مشتتق کوواریانت آن و قوانین بقاء

✓ معادلات میدان اینشتین برای فضازمان منحنی

✓ Pseudo-Riemannian geometry

✓ Minkowski metric and Pseudo-Minkowski metric

✓ From Newton’s Theory to Special Relativity & General Relativity

✓ Co-variant derivative of Ricci tensor

✓ Conservation laws of Ricci Tensor

✓ Weak gravitational field and slow velocity movement

✓ Einstein Field equations in the vacuum

✓ Einstein tensor, its co-variant derivative and conservation laws

✓ Einstein Field Equations for a curved Spacetime