جلسه دوم: از تبدیل گالیله تا تبدیل لورنتس Lecture Two: Galilean vs Lorentz Transformations

✓ اصل نسبیت گالیله

✓ عدد ثابت c

✓ تبدیلات گالیله

✓ بازنگری در تعریف مفاهیم بینادی توسط اینشتین

✓ روش پیشنهادی اینشتین برای همگامی زمان برای دو ناظر

✓ روش همگامی زمان برای دو یا چند ناظر براساس قانون ماکسول

✓ تاثیر حرکت بر روی مفهوم همزمانی برای ناظرین مختلف (نسبی بودن همزمانی برای ناظرین مختلف)

✓ مرجع مختصات

✓ اصل ثابت بودن قوانین فیزیک برای تمام ناظران

✓ معادلات تبدیلات اینشتین برحسب ضریب گاما γ و مقایسه آنها با معادلات تبدیلات لورنتس

✓ Galileo’s principle of relativity (GPR)

✓ The constant “c”

✓ Galileo transformations

✓ Revision of the definition of basic concepts by Einstein

✓ Einstein’s proposed approach for time sync for two observers

✓ Time sync method for two or more observers based on the Maxwell law

✓ Effects of motion on the concept of simultaneity for different observers (relativity of simultaneity for different observers)

✓ References Frame

✓ The principle of the constancy of the laws of physics to all observers

✓ Einstein transformation equations based on the gamma factor γ and comparison with the Lorentz transformation equations