جلسه هفتممقدمه ای بر میدان های کلاسیک نسبیتی Lecture seven: Introduction to classical relativity fields

✓ خصوصیات چاربردار

✓ بررسی فوتون از انرژی و مومنتوم

✓ بدست آوردن معادله انرژی فوتون با استفاده از چاربردار

✓ ضرب داخلی چاربردار

✓ امضاء ماتریس

✓ بردارهای کوواریانت و کونتراواریانت

4-vector Characteristics

✓ Photon examination in terms of energy and momentum

✓ Obtaining Equation of Photon Energy Using 4-vector

✓ Inner product of 4-vector

✓ Signature of matrix

✓ Co-variant and contra-variant vectors