جلسه پنجممعادله طبیعت (اویلرلاگرانژ) (Lecture Five: Nature’s Equation (Euler- Lagrange

✓ تعریف کلی ریاضیات کاربردی یا حساب تغییرات

✓ تفاوت فانکشن و فانکشنال

✓ تاریخچه ریاضیات لاگرانژیان

✓ معادله معروف F=ma از کجا آمده است؟

✓ معادله و اصل کمترین مقدار

✓ معادله اویلرلاگرانژ (معادله طبیعت)

✓ نیروهای conservative و non- conservative

✓ بدست آوردن معادله F=ma با توجه به تعریفی که لاگرانژ ارائه داده بود

✓ بدست آوردن معادله اویلرلاگرانژ از طریق حساب تغییرات

✓ کاربردهای معادله اویلرلاگرانژ

General definition of applied mathematics or Calculus of variations

Difference between functional and function

The history of Lagrangian mathematics

 Where does the famous equation “F = ma” come from?

 The equation and the principle of the least action

 Euler-Lagrange equation (the equation of nature)

 Conservative and non-conservative forces

Obtaining the equation “F = ma” according to the definition provided by Lagrange

Obtaining the Euler-Lagrange equation through the Calculus of variations

 Applications of the Euler-Lagrange equation