جلسه سومفضازمان و فاصله اتفاق ها Lecture Three: Space-Time & Interval between two Event

✓ کوتاه شدن فاصله علاوه بر زمان برای ناظر متحرک

✓ خصوصیات یک تئوری ایده آل

✓ کّمیت های فیزیکی تغییرناپذیر

✓ بدیهیات

✓ کوتاهترین فاصله بین دو اتفاق

✓ فاصله بین دو اتفاق

✓ فضازمان مینکوفسکی

✓ حدس علمی مینکوفسکی و نیوتن

✓ فضای هذلولوی

✓ Compression of distance for the moving observer in addition to time compression

✓ Characteristics of an ideal Theory

✓ Invariant

✓ Facts

✓ Geodesic

✓ Interval

✓ Minkowski of Space-time

✓ Conjecture of Minkowski & Newton

✓ Hyperbolic Space