جلسه هشتمنسبیت عام (اینشتین، جامی که عقل آقرین می زندش) Lecture Eight: General Relativity

(Einstein, beautiful mind, exquisite idea) 

✓ آزمایش گالیله در مورد سقوط اجرام مستقل از جرم آنها در زمان مساوی در خلاء

✓ تعاریف نیوتن از جاذبه و جرم

✓ رابطه پیشنهادی نیوتن از جاذبه و جرم

✓ میدان گرانش

✓ تعریف وزن

✓ تاثیر جاذبه بر فوتون

✓ جرم اینرشیال

✓ جرم گرانشی

✓ اصل معادل (هم ارزیاینشتین

✓ نیروی گرانش دقیقا چگونه عمل می کند؟

✓ خمیدگی مسیر حرکت در فضازمان در اثر میدان گرانشی

✓ تاثیر انرژی بر انحناء فضازمان

✓ اندازه گیری انحناء فضازمان براساس ریاضیات تانسوری

✓ Galileo’s experiment on falling bodies in a vacuum, independent of their mass in equal time

✓ Newton’s definition about Mass & Gravity

✓ Newton’s suggested relation between the Gravity & the Mass

✓ Gravitational Field

✓ Defining Weight

✓ The effect of gravity on the photon

✓ Inertial Mass

✓ Gravitational Mass

✓ Equivalence Principle

✓ The exact performance of Gravitational Force

✓ Curvature of the trajectory in space-time caused by the gravitational field

✓ Effect of energy on Curvature of space-time

✓ Measurement of space-time Curvature with Tensor calculus