جلسه ششمجرم صفرنور Lecture Six: Zero Mass! Light

✓ قانون بقاء انرژی

✓ ارتباط انرژی و جرم

✓ اثبات مقدار ضریب

✓ اثبات محاسبه جرم نور یا فوتون

✓ معادله انرژی در خصوص اجسام یا ذرات با جرم برابر صفر

✓ رابطه  و ارتباط آن با خلقت جهان

✓ Energy Conservation Law

✓ Relationship between Energy & Mass

✓ Proving value of factor (or coefficient)

✓ Calculation of Light mass or photon mass

& its relationship with Creation of the world