جلسه نوزدهمنقش توابع پتانسیل Lecture Nineteen : The effect of potential function
✓ نقش توابع پتانسیل در حل معادلات شرودینگر و درک سیستم های کوانتومی

✓ مطالعه تغییرات انرژی پتانسیل سیستم در فضا V(x) در حالتهای زیر:

(E=Eigen Function)

 V>E :a

 V<E :b

 V=E :c

✓ بررسی حالتهای مختلف مقادیر Vx:

a : ذره آزاد

b: چاه پتانسیل بی نهایت (سخت)

c: چاه پتانسیل (نرم)

✓ بررسی شیب منحنی در حالت V>E

✓ رسم دیاگرام معادله Z2 + Y=R2 در حالت های زیر:

a : اندازه R خیلی کوچک

b: اندازه R خیلی بزرگ

c: حالت استثناء، انرژی در یک اندازه خاص

d: میل به بی نهایت عمق چاه پتانسیل ← Y به سمت بی نهایت میل می کند

e: اندازه L بزرگ L← ∞

مثال: عرض چاه پتانسیل کم و عمق آن زیاد، به حدی که مساحت چاه تغییر نکند

✓ The role of potential functions in solving Schrödinger equations and understanding Quantum systems

✓ Study of potential energy changes in space V (x) in the following conditions:

(E = Eigen Function)

a: V> E

b: V <E

c: V = E

(Examining different values of V(x ✓

a: Free particle

(b: Infinite potential well(hard

c: Potential Well (Soft)

✓ Checking the slope of the curve in V> E mode

✓ Drawing a diagram of the equation Z2 + Y2 = R2 in the following modes:

a: Very small R

b: Very large R

c: Exception mode, energy in a certain size

d: Infinite limit of the potential wellhead depth → Y towards infinity

e: Large L size L → ∞

Example: well with low width and high depth so that the area of the well does not change