جلسه بیست و پنجممکانیک کوانتوم در سه بُعد (اتم هیدروژن)

(Lecture Twenty five: Quantum Mechanics in 3 Dimensions (Hydrogen Atom

✓ مروری بر روند مطالعه سیستم های کوانتومی در فضای یک بُعدی

✓ تفاوت روند مطالعه سیستم های کوانتومی در فضای سه بُعدی

✓ سیستم کوانتومی در مختصات کارتزین

✓ سیستم کوانتومی در فضای دوبُعدی

✓ سیستم کوانتومی در فضای سه بُعدی

✓ نوسانگر هارمونیک در فضای سه بُعدی

✓ بررسی تغییرات حاصل از وجود بارالکتریکی در فضای خلاء

✓ نیرو یا میدان اطراف بارالکتریکی در قالب حرکت شتابدار

✓ شتاب مرکزگرا

✓ نیروی کلمبی

✓ تابع پتانسیلی مرکزی

✓ اسپکترومتری هیدروژن

✓ پدیده فتوالکتریک انیشتین و توضیح آن با اسپکترومتری

✓ تبدیل لاپلاسین از مختصات کارتزین به مختصات کروی و بالعکس

✓ معادله استاندارد همیلتونیون

✓ رسم تابع پتانسیل اتم هیدروژن

✓ مفهوم حرکت در دنیای کوانتومی

✓ دژنریسی

✓ کاهش جرم

✓ An overview of the process of studying Quantum systems in a one-dimensional space

✓ Difference in the process of studying Quantum systems in three-dimensional space

✓ The Quantum system in Cartesian coordinates

✓ Quantum system in two-dimensional space

✓ Quantum system in three dimensional space

✓ Harmonic oscillator in three dimensional space

✓ Review of changes due to the presence of electrical charge in vacuum space

✓ Force or field around the electrical charge in the form of accelerated motion

✓ Centripetal acceleration

✓ Columbi Force

✓ Central potential function

✓ Spectrometer of hydrogen

✓ Einstein photoelectric phenomenon and its explanation with spectrometer

✓ Laplacian transformation from Cartesian coordinates to spherical coordinates and vice versa

✓ Standard Hamiltonian Equation

✓ Drawing the potential function of the hydrogen atom

✓ The concept of moving in the Quantum world

✓ Degeneracy

✓ Reducing the mass