جلسه بیست و دوم نوسانگر هارمونیک کوانتومی (انرژی فضای تهی) (Lecture Twenty two: Quantum harmonic oscillator (Zero- point Energy

✓ مفهوم حرکت هارمونیک یا نوسانگر هارمونیک

✓ معادله حرکت نوسانگر هارونیک

✓ محاسبه انرژی کل نوسانگر هارمونیک کلاسیک (انرژی جنبشی و پتانسیل)

✓ آیا حرکت آونگ، نوسانگر هارمونیک است؟

✓ کمترین مقدار انرژی کوانتومی

✓ فواصل سطوح انرژی کوانتومی و تفاوت آنها با دنیای کلاسیک

✓ معادله شرودینگر مرتبط با حرکت نوسانی در دنیای کوانتومی

✓ مفهوم عمیق انرژی

✓ معادله کلی همیلتونیون برای نوسانگر هارمونیک کوانتومی

✓ اپراتور کاهنده

✓ خلاء کوانتومی

✓ متد اپراتوری

✓ The concept of harmonic motion or harmonic oscillator

✓ Harmonic oscillator equation

✓ Calculation of total energy of the classical harmonic oscillator (kinetic and potential energy)

✓ Is the pendulum motion a harmonic oscillator?

✓ The least amount of Quantum energy (zero-point energy)

✓ The distances of the Quantum energy levels and their differences with the classical world

✓ Schrödinger equation associated with oscillating motion in the Quantum world

✓ Deep Concept of Energy

✓ Hamiltonian general equation for Quantum harmonic oscillator

✓ Lowering operator

✓ Quantum vacuum

✓ Operator method