جلسه بیست و چهارمتکانه زاویه ای کوانتومی ادامه (اسپین) (Lecture Twenty four: Quantum Angular Momentum … cont. (Spin

✓ مروری بر چند معادله مهم

✓ اپراتور افزاینده و کاهنده

✓ اسپین

✓ انواع مومنتوم زاویه ای:

:a مومنتوم زاویه ای اسپین

b: مومنتوم زاویه ای اوربیتال

✓ ذرات بنیادی (فرمیون ها و بوزون ها)

✓ نوار موبیوس

✓ آزمایش اشترن– گرلاخ

✓ مغناظیس لحظه ای

✓ مغناطیس دوقطبی

✓ میدان مغناطیس ناهمگن

✓ ماتریس های پائولی

✓ بدست آوردن مقادیر ویژه Ĺx & Ĺy

✓ اسپینور

✓ An overview of some important equation

✓ Raising operator and lowering operator

✓ Spin

✓ Types of angular momentum:

a: Spin angular momentum

b: Orbital angular momentum

✓ Elementary particle (Boson & Fermion)

✓ Möbius strip

✓ Stren- Gerlach experiment

✓ Magnetic Moment

✓ Magnetic Dipole

✓ Non-uniform Magnetic field

✓ Pauli matrices

✓ Obtaining Eigenvalues of  Ĺx & Ĺy

✓ Spinor