جلسه بیست و سومتکانه زاویه ای کوانتومی Lecture Twenty three: Quantum Angular Momentum

✓ مومنتوم زاویه ای کلاسیک

✓ مومنتوم زاویه ای کوانتومی

✓ مقایسه معادله مومنتوم زاویه ای کلاسیک و کوانتومی

✓ اپراتور یونیتری

✓ انواع جنراتور

✓ انواع تقارن

✓ مومنتوم زاویه ای ذاتی

✓ Classical angular momentum

✓ Quantum angular momentum

✓ Comparison of Quantum Angular Momentum and Classical angular momentum

✓ Unitary operator

✓ Generator types

✓ Symmetry types

✓ Intrinsic angular momentum