جلسه هجدهمهمیلتونیون در فضای هیلبرتی و فازی Lecture Eighteen: Hamiltonian in Hilbert & phase space

✓ تغییرات در زمان با جزئیات بیشتر

✓ همیلتونیون با جزئیات بیشتر

✓ ارتباط بین فضای هیلبرتی یا فضای برداری کمپلکس با فضای فازی در فیزیک کلاسیک

✓ تغییرات در زمان یک سیستم کوانتومی در حالتهای مختلف

✓ مراحل کلی مطالعه فرایند تغییرات یک سیستم در زمان

✓ توجیه آزمایش دوشیار با دیدگاه تازه

✓ تغییرات در زمان بسته موج

✓ نقش اپراتور همیلتون در مطالعه سیستم های دینامیکی در فیزیک کلاسیک

✓ نقش توابع پتانسیل در مطالعه سیستم های دینامیکی در فضای فازی و فضای هیلبرتی

✓ Time Evolution with more details

✓ – Hamiltonian in more detail

✓ Relationship between Hilbert space or complex vector space with phase space in classical physics

✓ Time Evolution of a Quantum system in different states

✓ General steps of studying the of Time Evolution process of a system

✓ Justifying the Double-slit tests with a new perspective

✓ Time Evolution of wave packet

✓ The role of the Hamiltonian operator in studying the dynamical systems in classical physics

✓ The role of potential functions in the study of dynamical systems in phase space and Hilbert space