جلسه هفدهم دینامیک سیستم های کوانتومی Lecture Seventeen : Quantum Dynamics

✓ حل معادله شرودینگر در حالت عمومی یا وابسته به زمان (دینامیک کوانتوم)

✓ تابع ویژه و بردار ویژه

✓ کاربرد دینامیک سیستم های کوانتومی

✓ معادلات اشتروملیوویل

✓ چاه پتانسیل بی نهایت

✓ Solving Time-dependent Schrödinger’s Equation or general Schrödinger’s Equation (Quantum Dynamics)

✓ Eigen-Function and Eigen-Vector

✓ The Dynamic Quantum systems application

✓ Strum-Lioville Equation

✓ Infinite potential well