جلسه دومامواج ماده Lecture Two: Matter waves

✓ شکل گیری تئوری کوانتوم

✓ آزمایش توماس یانگ در مورد شناخت نور (آزمایش معروف دو شیار)

✓ معرفی تئوری الکترومغناطیس توسط ماکسول

✓ فاجعه ماوراء بنفش

✓ مسائل حل نشده فیزیک در اوایل قرن بیستم

✓ جسم سیاه

✓ تاریخچه میکروویو (ریز موج)

✓ حل مسئله فاجعه ماوراء بنفش توسط ماکس پلانک

✓ پدیده فوتوالکتریک اینشتین

✓ شاهکار اینشتین

✓ پدیده اسپکتروم (طیف)

✓ تکانه زاویه ای کوانتیزه

✓ ماهیت دوگانه نور به زبان ریاضی

✓ اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

✓ مدل ابر الکترونی اتم

✓ The formation of Quantum theory

✓ Thomas Young’s experiment about the light (The Double Slit Experiment)

✓ Introducing Maxwell’s electromagnetic theory

✓ Ultraviolet catastrophe

✓ Unsolved problems in physics in the early twentieth century

✓ Black body

✓ Microwave background

✓ Solving ultraviolet catastrophe problem by Max Planck

✓ Einstein’s photoelectric effect

✓ Einstein’s masterpiece

✓ Spectrum phenomenon

The quantized angular momentum ✓

✓ Mathematical interpretation of dual nature of light

✓ The Heisenberg uncertainty principle

The electron cloud model of atom ✓