جلسه ششمروابط پنهانی و بی زمانی Lecture Six: Hidden relations and timelessness

✓ نقش ضرب اعداد مُوهومی در رخ دادن اتفاقات تازه در طبیعت

✓ مروری بر خاصیت جابجایی در جمع بردارها

✓ انواع ضرب بردارها و ضرب برداری دو عدد مختلط

✓ معرفی ریاضیات کوترنیون

✓  گربه شرودینگر

✓ اختلاف بین اینشتین، شرودینگر، نیلز بوهر و هایزنبرگ در مورد قواعد تئوری کوانتوم

✓ تکرار آزمایش گربه شرودینگر با تابع موج

✓ پارادوکس اینشتین و پودولسکی روزن

✓ تعمیم آزمایش EPR به دنیای کوانتومی

✓ فوتون های همزاد

✓ مروری بر خاصیت پلاریزاسیون نور

✓ همبستگی کوانتومی

✓ اطلاعات پنهان در فیزیک کوانتوم

✓ آزمایش EPR با الکترون و پوزیترون

✓ The role of imaginary numbers multiplication in happening of new things in nature

✓ Review of commutative property in vectors summation

✓ Different vectors multiplication & vector multiplication of two complex numbers

✓ The introduction to Quaternion mathematics

✓ Schrödinger’s cat

✓ The difference between Einstein, Schrödinger, Bohr and Heisenberg ideas about quantum principles

✓ Repeating Schrödinger’s cat experiment with the wave function

✓ Einstein Podolsky Rosen paradox (EPR)

Generalization of EPR experiment to the Quantum world✓

✓ Twin photons

✓ A review of the polarization property of light

✓ Quantum Entanglement

✓ The hidden information in Quantum physics

✓ EPR experiments with electron and positron