جلسه هشتمواقعیت کوانتومی و مغز Lecture Eight: Quantum reality and the brain

✓ آزمایش توماس یانگ و الگوی تداخل امواج

✓ رفتار ذره ای نور در آزمایش دو شیار

✓ آزمایش توماس یانگ در دو شکل:

الفدر جعبه ایزوله

بدو شیار

✓ آزمایش انتخاب تاخیری

✓ چگونگی خلق واقعیت از طریق مشاهده

✓ آگاهی کُل یا آگاهی جهان

✓ آزمایش “لیبت”  روی مغز و نتایج آن

✓ Thomas Young’s test and the wave interference pattern

✓ The particle behavior of light in the double-slit experiment

✓ Thomas Young’s experiment in two forms:

A: In isolated box

B: Double-slit

✓ Delayed choice experiment

✓ The way of creating reality through observation

✓ Whole Knowledge or world knowledge

✓ Libet’s experiment on the brain and its results