جلسه چهارم هست و نیست! Lecture Four: To be and not to be

✓ بررسی تغییرات تابع موج براساس یافته های شرودینگر

✓ احتمال حضور الکترون در اطراف هسته 

✓ قوانین کلی تئوری کوانتوم

✓ مشاهده باعث خلق واقعیت می شود

✓ برهم نهی

✓ توزیع ابر الکترون و دامنه آن حول هسته اتم

✓ تحلیل آزمایش دو شیار توماس یانگ توسط تابع موج

✓ تفاوت احتمال یافتن و احتمال بودن

✓ الگوی تداخلی امواج اتم حاصل از یک میلیون بار مشاهده همزمان

✓ عامل تعیین کننده نوع رفتار اتم

✓ نمایش تابع موج در حالت سوپرپوزیشن به زبان ریاضی

✓ مروری بر بردار و خواص آن در ریاضیات

✓ تاثیر فاصله بر روی الگوی تداخلی امواج اتمی

✓ Investigating wave function changes according to Schrödinger

✓  Probability of finding electrons around the nucleus

✓ The general rules of quantum theory

✓ Observation creates Reality

✓ Superposition

✓ Distribution of electron cloud and its amplitude around the nucleus of atom

✓ Thomas Young’s Double Slit Experiment analysis by the wave function

✓ The difference between probability and possibility

✓The resulting interference pattern of atomic waves of one million     simultaneous observations

✓ Determining factor in behavior of atom

✓ Mathematical interpretation of wave function in a state of superposition

✓ Review of vector and its properties in Mathematics

The effects distance on the atomic wave interference pattern✓