جلسه اولسقوط الکترون Lecture One: Electron fall

✓ محدوده کاربرد تئوری های فیزیک در مقایسه با اندازه های جهان

✓ محدوده فیزیک نیوتنی

✓ تاریخچه پیدایش تئوری کوانتوم

✓ آزمایش جی جی تامسون و مدل اتمی او (کیک کشمشی)

✓ مدل اتمی رادرفورد

✓ تکمیل آزمایش رادرفورد توسط گایگر و مارزدن

✓ علت عدم سقوط الکترون برروی هسته

✓ علت عدم متلاشی شدن هسته اتم هایی که دارای بیش از یک پروتون می باشند

✓ Scope of application of physical theories compared to the size of the world

Scope of Newtonian physics✓

✓ The history of quantum theory

✓ JJ Thomson Experiment & his atomic model (Cakes with raisins)

✓ Rutherford’s atomic model 

✓ Rutherford’s experiment completed by Geiger and Mars-den

✓ The reason that electron does not  collapse 

✓ The reason that atomic nuclei with more than one proton do not decay