جلسه ششمتابع موج و واقعیت فیزیکی Lecture Six : Wavefunction & Physical Reality

✓ اُپراتور تصویر گر و ویژگی های آن

✓ اثر کوانتومی زینو

✓ توجیه اثر پلاریزاسیون نور با استفاده از اپراتور تصویرگر و اثر کوانتومی زینو

✓ اُپراتور مکان و ویژگی های آن

✓ ریاضی تابع موج و فروپاشی آن در اثر مشاهده

✓ تابع دلتای دیراک و اعمال آن بر تابع موج

✓ The projection operator and its characteristics

✓ Quantum Zeno Effect

✓ Justification of light’s polarization effect using projection operator and Zino quantum effect

✓ The position operator and its characteristics

✓ Mathematics of wave function and its collapse because of observation

✓ The Dirac’s delta function and its acts on the wave function