جلسه دوازدهم: اپراتور جابجایی و قضیه نوتر Lecture Twelve: Translation Operator & The Noether Theorem

✓ تکوین زمان

✓ اپراتور جابجایی

✓ همیلتون تغییرات در زمان را تولید می کند

✓ خطوط جریان

✓ توصیف ارتباط و در مکانیک کوانتوم

✓ قضایای اِما نوتر

✓ اپراتور هرمیتی و ویژگی های آن

✓ وجه تمایز اپراتور هرمیتی و معادله طبیعت

✓ Time-evolution

✓ Translation operator

✓ Hamiltonian generates time-evolution

✓ Flowline

✓Describing the relationship between “x” and “p” in quantum mechanics

✓ “Emmy Nöether ” theorems

✓ Hermitian operator and its features

✓ The Distinction of the Hermitian Operator and the Equation of Nature