جلسه سومارتباط منطق کلاسیک با منطق کوانتوم Lecture Three: Relationship between Classic ideology and Quantum ideology

✓ آشنایی با ذره کوانتومی و تفاوت آن با ذره کلاسیک

✓ مروری بر ضرب داخلی بردارها، اُرتوگنال بودن و نرمالایز بودن طول هر بردار و مفهوم اٌرتونرمالیته

✓ بررسی ارتباط اسپین الکترون و ساطع شدن فوتون و توضیح این پدیده به کمک ذره کوانتومی و سوپرپوزیشن خطی حالت ها

✓  ارتباط بین فیزیک کوانتوم و تئوری آشوب با هدف ادغام این تئوری ها

✓ Introduction to Quantum bit and its difference from classic bit

✓Review on the inner product of vectors, orthogonality and normalized length of each vector and the orthonormality concept

✓ The relationship between the electron spin and emitting photons and explaining this phenomenon by Quantum bit and linear superposition of states

✓ Relationship between Quantum physics and Chaos theory with purpose to incorporate these theories