جلسه هشتم اپراتورهای مشابه و تبدیل آنها به هم Lecture Eight : Similarity/ Unitary transformation

✓ ماتریس های مشابه و یونیتری

✓ بررسی ارتباط ماتریس چرخشی، تبدیل یونیتری و تغییر پایه

✓ The Similarity and the unitary matrices

✓Study of relationship between rotational matrix, unitary transformation and baseline change.