جلسه چهارمفرضیات مکانیک کوانتوم Lecture Four: Postulates of quantum mechanics

✓ ماتریس متقارن

✓ ماتریس هرمیتی

✓ مقدار مورد انتظارمقدار متوسط

✓ مقادیر ویژه بردارهای ویژه

✓ فرضیات مکانیک کوانتوم

✓ Symmetric matrix

✓ Hermitian matrix

✓ Expected value/ Average value

✓  Eigen values/ Eigen vectors

✓ Postulates of quantum mechanics