جلسه دهم اُپراتور ممنتوم Lecture Ten : Momentum operator

✓ اُپراتور مشتق و رابطه آن با اُپراتور مومنتوم

✓ اهمیت نقش در به دست آوردن اُپراتور کوانتوم

✓ مقایسه آیگن استیت های اُپراتور مومنتوم و موقعیت در ارتباط با خاصیت جابجایی پذیری

✓ نظریه دوبروی و ارتباط مومنتوم با امواج ماده

✓ اثبات ریاضی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

✓ کوانتیزه بودن مومنتوم و مومنتوم زاویه ای و اثبات ریاضی آن

✓ Differential operator and its relationship with the momentum operator

✓ The importance of i to achieve quantum operator

✓ Comparing the Eigen States of the momentum and position Operators – in relation to commutativity property

✓ De Broglie’s theory and the relation of momentum with matter waves

✓ The mathematical proof of Heisenberg’s uncertainty principle

✓Quantization of linear and angular momentum and its mathematical proof