جلسه هفتماپراتورها و ارائه ماتریسی Lecture Seven : Operators and Matrix representation

✓ تکمیل بحث دلتا – فانکشن و عمل مشاهده

✓ ماتریس یونیتری و تفاوت آن با ماتریس های تصویرگر و کاربردهای آن

✓ نحوه ارائه ماتریسی اُپراتور و تغییر بردارهای پایه

✓ completion of the delta – function and observation

✓ Unitary matrix and its difference with projection matrices and its applications

✓ presentation of a matrix operator and change of the base vectors