جلسه دومفضای برداری کمپلکس Lecture Two: complex vector space

✓ مفهوم بردارهای چند بُعدی در فضای مختلط

✓ فضای برداری خطی و ویژگی های آن

✓ مفاهیم دامنه احتمال و احتمال یک وضعیت در سیستم کوانتومی

✓ بررسی ابعاد در فضای برداری مختلط، آشنایی با بردارهای واحد و نحوه بسط دادن یک بردار براساس بردارهای پایه

✓  نرمال کردن یک بردار

✓ اُرتوگنال بودن دو بردار و تفاوت آن با عمود بودن بردارها در جبرخطی

✓ بردارهای اُرتونرمال و نحوه بسط یک کِت” بر اساس بردارهای اَرتونرمال آن

✓The concept of multi-dimensional vectors in complex space

✓ The concepts of probability amplitude and the probability of a state in the Quantum system

✓ The concepts of probability amplitude and the possibility of a state in the Quantum system

✓ Study of dimensions in the complex vector space, introduction of the unit vectors and unit vector based method of extending a vector

✓ Normalizing a vector

✓ Orthogonality of two vectors and its difference with perpendicularity of two vectors in linear algebra

✓ Orthonormal vectors and how to extend a “ket” based on its Orthonormal vectors