جلسه‌ی سوممفاهیم بردار و ماتریس Lecture Three: Vector/ Matrix concept

✓ تبدیل اطلاعات یک بردار از یک ناظر به ناظر دیگر

✓ دو بردار وابسته‌ی خطی

✓ بررسی قابل حل بودن یک معادله

✓ حاصل ضرب دو ماتریس

✓ Convert vector information from one observer to another

✓ Two linearly dependent vectors

✓ A solubility investigation of an equation

✓ The product of two matrices