جلسه‌ی هفتمحل سیستم معادلات خطی Lecture Seven: Solving a system of linear equations

✓ یک معادله، یک مجهول

✓ دو معادله، دو مجهول

✓ چند معادله، چند مجهول

✓ دو معادله، سه مجهول

✓ دو معادله، چهار مجهول

✓ One equation, one unknown

✓ Two equations, two unknowns

✓ Multi-equation, several unknowns

✓ Two equations, three unknowns

✓ Two equations, four unknowns