جلسه‌ی نهمبردارها و مقادیر ویژه‌ی یک ماتریس

Lecture Nine: Eigenvectors & Eigenvalues

 

✓ ماتریس 3*3 و نحوه‌ی محاسبه‌ی دترمینان آن

✓ ماتریس متقارن

✓ ماتریس نامتقارن

✓ ماتریس های قطری

✓ قطری سازی ماتریس

✓ ضرب ماتریس در ماتریس

✓ 3 * 3 matrix and how to calculate its determinant

✓ Symmetric matrix

✓ Anti- symmetric matrix

✓ Diagonal matrix

✓ Diagonalization matrix

✓ Matrix Multiplication in Matrix