جلسه‌ی هشتمفضای برداری و زیر فضاهای ویژه Lecture Eight: Column space/ Null space

✓ فضای برداری خطی

✓ مطالعه‌ی مجموعه ای از بردارها در فضای برداری در حالت ها‌ی زیر:

a: وجود یک فضا

b: زیر فضای بردارها

c: فضای ستونی

d: فضای تهی

✓ کاربرد فضای ستونی

✓ قابل حل بودن فضای ستونی

✓ مرتبه

✓ ستون آزاد

✓ Linear vector space

✓ Study a set of vectors in vector space in the following states:

a: There is a space

b: Subspace

c: column space

d: Null space

✓ Application of column space

✓ Resolvable column space

✓ Rank

✓ Free Column