جلسه‌ی اولمقدمه ای بر هندسه‌ی خطوط موازی Lecture One: Introduction to Affine Geometry

✓ معادله‌ی یک سطح دو بُعدی در فضای سه بعدی

✓ فضاهای برداری

✓ تبدیل فضاهای برداری مهم

✓ ماتریس ها

✓ هندسه به زبان جبری

✓ دترمینان

✓ هندسه خطوط موازی

✓ بردارهای پایه

✓ شرط جابجایی

✓ با هم جمع شدن

✓ Equation of a two-dimensional surface in three dimensional space

✓ Vector spaces

✓ Converting important vector spaces

✓ Matrices

✓ Algebraic Geometry

✓ Determinant

✓ Affine Grid Geometry

✓ Base vectors

✓ Commutation

✓ Association