آشنایی با تانسور

  • معرفى یکى از مهم ترین ابزارهای ریاضى و فیزیک تئوریک و به ویژه نسبیت عام
  • مفهوم فیزیکى تانسور و اهمیت آن در فیزیک
  • نقش حساب تانسورى در بیان واقعیت هاى فیزیکى جهان
  • تعریف ویژگى هاى تئورى ایده آل با قوانینى یکسان در همه جاى جهان و در هر زمان