جلسه نهمتئوری گالوا -4 Lecture Nine: Galois Theory –4

✓ ادامه فیزیک و بیولوژی پدیدآیی

✓ اندرکنش موجودات با محیط

✓ بیان ژن و سنتز پروتئین تحت تاثیر اندرکنش موجود با محیط

✓ زیر گروه نرمال

✓ هم ست های راست و چپ زیر گروه

✓ گروه نسبتی

✓ نقش اندرکنش زیر گروه با محیط در تئوری “گالوا”

✓ مغز و نحوه شکل گیری توانایی های جدید ناشی از اندرکنش با محیط و اطلاعات جدید

✓ Continuation of physics and biology of emergence

✓ Interaction of creatures with the environment

✓ Gene expression and protein synthesis affected by the interaction of the organism and its environment

✓ Normal subgroup

✓ Right and left co-sets side of subgroup

✓ Quotient group

✓ The role of subgroup interaction with the environment in Galois theory

✓ Brain and how to do develop new brain abilities