جلسه هفتم: : تئوری گالوا -2 Lecture Seven: Galois Theory –2

✓ گروه و زیر گروه های آن

✓ شبکه زیر گروه

✓ گروه و موجودات جاندار و بیجان

✓ گروه در فیزیک و بیولوژی پدیدآیی

✓ تقسیم سلولی و پدیدآیی به زبان گروه

✓ گروه سایکلیک

✓ مولد گروه

✓ مولد زیر گروه های سایکلیک

✓ قضیه لاگرانژ و زیر گروه ها

✓ رابطه سیکلیک و گروه های “ابلی”

✓ The group and its subgroups

✓ Group lattice

✓ The group, living beings and other creatures

✓ Application of group theory cell division and its emergence process

✓ Cell division and emergence

✓ Cyclic group

✓ Group Generator

✓ Cyclic subgroups generator

✓ Lagrange Theorem for subgroups

✓ Relationship between cyclic and Abelian groups