جلسه ششم: نسبیت و کوانتوم

Lecture Six: Relativity & Quantum

✓ تولید کننده تقارن خطی

✓ قانون بقاء مومنتوم خطی

✓ قانون بقاء مومنتوم زاویه ای

✓ قانون بقاء زمان و انرژی

✓ ثابت حرکت

✓ تعریف لاگرانژیان در فضای کارتزین

✓ کاربرد فرمالیسم لاگرانژی در اثبات کوتاهترین مسیر بین دو نقطه

✓ ارتباط فرمالیسم لاگرانژی و تئوری نسبیت و بدست آوردن معادلات تئوری نسبیت با استفاده از فرمالیسم لاگرانژی

✓ بدست آوردن معادله انیشتین E=mc2 با استفاده از فرمالیسم لاگرانژی

✓ ارتباط فرمالیسم لاگرانژیان و تئوری کوانتوم و بدست آوردن معادلات تئوری کوانتوم با استفاده از فرمالیسم لاگرانژی

✓ Generator of linear s symmetry

✓  Conservation of Linear momentum’s law

✓ Conservation of Angular momentum’s law

✓ Conservation of Energy and time momentum’s law

✓ Constant of motion (COM)

✓ Definition of Lagrangian in the Cartesian Space

✓ Application of Lagrangian Formalism in proof the shortest path between two points

✓ Relationship of Lagrangian Formalism and relativity theory and obtaining equations of relativity theory using Lagrangian Formalism

✓ Obtain Einstein equation E = mc2 by using Lagrangian Formalism

✓ Relationship between Lagrangian Formalism and Quantum theory and obtaining Quantum theory equations using Lagrangian Formalism