جلسه دوم: اصل کمترین کنش Lecture Two: Principle of Least Action

✓ حالت تعادل

✓ موقعیت

✓ استفاده از اصطلاح حداقل” بجای کمتریندر قانون طبیعت

✓ اصل “کمترین عمل/کنش”

✓ اصل فرما

✓ معادله مائوپرتوس” و ارتباط آن با معادله اویلر

✓ اصل “کمترین عمل/کنش” چه ویژگی هایی از سیستم را توصیف می کند؟

✓ این قانون چرا در تار و پود طبیعت و فضازمان وجود دارد، از کجا آمده است، چرا طبیعت اصرار دارد که این قانون را به تمامی موجودات دیکته کند؟

✓ اثبات معادله اویلرلاگرانژ به زبان ریاضی

✓ مراحل شکل گیری یک تئوری در فیزیک

✓ نقطه ضعف تئوری های فیزیک (ایرادی که بر تئوری های فیزیک وارد است)

✓ توانمندی و ضعف لاگرانژیان

✓ مقایسه فرمالیسم لاگرانژیان با فرمالیسم نیوتنی(مکانیک لاگرانژیان و مکانیک نیوتنی)

Equilibrium

Configuration

Use of the term “Extremum” in the “least” law of nature

Principle of least action

Principle of Fermet

Maupertuis equation and its relation to the Euler equation

What are the features of the system describing the principle of the least action?

This law, why is there in the warp and woof of nature and space-time, where has come from, why does nature insist on dictating this law to all beings?

Proof of the Euler-Lagrange equation in mathematical language

Steps in the formation of a theory in physics

The dis-advantage of physics theory (a flaw in the theory of physics)

The ability and weakness of the Lagrangian

Comparison of Lagrangian Formalism with Newtonian Formalism (Lagrange mechanics and Newtonian mechanics)