جلسه دوازدهمفرمالیسم هامیلتونی

رفتار پریودیک و آشوب

Lecture Twelve: Hamiltonian Formalism

Periodicity & chaos

انرژی سطح، ثابت حرکت فضا، ثابت حرکت سطح

✓ شرایطی که امکان انتگرال گیری از معادلات سیستم را ایجاد می کند

✓ سیستم قابل حل

✓ شرایطی که یک سیستم را قابل حل می کند

✓ N-Torus

✓ بررسی قابل حل بودن سیستمی با یک درجه آزادی 1-Torus

✓ بررسی قابل حل بودن سیستمی با دو درجه آزادی 2-Torus

✓ رفتار پریودیک و رفتار شبه پریودیک سیستم

✓ بررسی قابل حل بودن سیستمی با سه درجه آزادی 3-Torus

✓ مطالعه سیستم های کاملا آشوبناک

✓ بررسی نوسانگر هارمونیک یک و دو بعدی در سیستم همیلتونی با تمرکز بر قابل حل بودن یا نبودن

✓ بررسی قابل حل بودن رابطه کلی هر نوسانگر هارمونیک یک بعدی

✓ دیاگرام مارپیچ، مارپیچ پایدار و مارپیج ناپایدار

✓ بررسی قابل حل بودن نوسان گر هارمونیک دو بعدی

✓ رفتار شبه پریودیک

✓ دیاگرام Lissajous figures

✓ Energy Surface, constant of motion of space, constant of motion Surface

✓ Conditions that make it possible to integrate the system equations

✓ Soluble system

✓ Conditions that make soluble system

✓ N-Torus

✓ Solving a System with a 1-Torus Freedom

✓ Solving a system with a 2-Torus freedom degree

✓ Periodic behavior and quasi-periodic behavior of the system

✓ Solving a System with a 3-Torus Freedom

✓ Study of completely chaotic systems

✓ Review of one-dimensional and two-dimensional harmonic oscillator in Hamiltonian system with a focus on integrable or non- integrable

✓ Investigating the solubility of one-dimensional harmonic oscillator

✓ A spiral diagram, stable spiral and unstable spiral

✓ Investigate the solubility of two-dimensional harmonic oscillator

✓ Quasi-periodic behavior

✓ Diagram Lissajous figures