جلسه پنجمقضیه نوتر (تقارن و قانون بقاء) (Lecture Five: Nöether Theorem (symmetry & conservation

✓ تقارن

✓ تقارن پیوسته

✓ تقارن ناپیوسته

✓ تقارن چرخشی

✓ تقارن انتقالی

✓ تقارن زمان یا تقارن فضا

✓ تقارن فعال و غیر فعال

✓ ارتباط لاگرانژیان با قانون بقاء

✓ قضیه نوتر

✓ تقارن در امتداد جابجایی پیوسته

✓ همیلتون عبارت است ازانرژی کل سیستم (به زبان ریاضی)

✓ معادلات تغییرات کوردیناسیون در دو حالت انتقالی و چرخشی

✓ Symmetry

✓ Continuous symmetry

✓ Discrete symmetry

✓ Rotational symmetry

✓ Transnational symmetry

✓ Time Symmetry or temporal symmetry

✓ Active symmetry and passive symmetry

✓ Relationship of Lagrange with the Law of conservation

✓ The Nöether Theorem

✓ Continuous transnational symmetry

✓ Hamilton is the total energy of the system (in mathematical language)

✓ Equations of variations of coordination’s in two Transitional and Rotational states